Verkenning Kenniswerkplaats Laanbomen kan van start!

Nieuws

Tree Centre Opheusden (TCO), teeltadviseurs, HAS green academy en Greenport Gelderland zien in de regio Rivierenland de noodzaak om belangrijke stappen van betekenis naar een natuurinclusieve boomteelt te kunnen maken. Om de slag naar natuurinclusieve boomteelt te maken bestaat de ambitie een meerjarig onderzoeksprogramma over nieuwe teeltmethoden te ontwikkelen die rekening houdt met processen in de bodem. Doel van een dergelijk onderzoeksprogramma is het natuurinclusiever maken van de boomteelt.
Bodemverbetering is cruciaal, maar water, energie, kennis, techniek, data, ruimtelijke ordening en emissies moeten integraal onderdeel uit gaan maken van het geheel. Processen die nu nog onvoldoende bekend zijn om met vertrouwen toe te kunnen passen. Voor elke bomensoort en grondsoort zal praktijkonderzoek moeten uitwijzen hoe het beste gezonde weerbare bomen geteeld kunnen worden. Kwekers hebben meer inzicht nodig in emissies van verschillende teelten. Het plan is om in het Laanboomhuis in Neder-Betuwe, in samenwerking met laanboomkwekers, een praktijkonderzoekscentrum (kenniswerkplaats) op te richten waarbinnen onderzoek en ontwikkeling van nieuwe kennis vormgegeven kan worden. Omdat de teelt bodem- en klimaatgebonden is moet kennisontwikkeling lokaal worden toegepast en uitgevoerd. Met gebruikmaking van algemene kennis die via onder andere het lectoraat bodem van de HAS green academy wordt ingebracht.

“dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) van FruitDelta Rivierenland”