Update activiteiten werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling TCO

Nieuws

Regiobijeenkomst teeltondersteunende voorzieningen
Op 16 januari was Goos Cardol bij een regiobijeenkomst over teeltondersteunende voorzieningen. Bij wethouders en burgemeesters uit het Rivierengebied zette hij voor TCO belangrijke onderwerpen op de kaart. Kort samengevat: We hebben het Laanboompact keihard nodig bij het inspelen op klimaatveranderingen. En niet de tegenwerking van overheden binnen onze sector bij bijvoorbeeld de uitbreiding van pottenvelden.

Archeologisch onderzoek percelen gemeente Buren
Eerder al protesteerden we tegen het Paraplubestemmingsplan Archeologie van gemeente Buren. In dit plan staan percelen waar de gemeente eerst archeologisch bodemonderzoek wil uitvoeren voor je het perceel in gebruik kunt nemen. Maar veel van deze percelen zijn in het verleden al zodanig verstoord dat archeologisch onderzoek geen nut meer heeft. Tientallen kwekers stelden daarom een lijst samen van 73 percelen die volgens ons een uitzondering vormen op dit parapluplan. Gemeente Buren heeft deze lijst helaas niet opgenomen in hun verstoringskaart. Wel zal de gemeente deze lijst meenemen bij hun beslissing, op het moment dat iemand deze percelen in gebruik wil nemen. Heb je hiermee te maken, dan kun je de gemeente dus wijzen op deze uitzonderingslijst. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling.

Klankbordgroep watervoorziening
Namens TCO zitten Herman Mauritz en Goos Cardol in de klankbordgroep Fikkerdries. Dit is het pompstation voor drinkwater in onze regio van Vitens. We nemen deel in deze groep om ervoor te zorgen dat er niet te veel oppervlaktewater wordt weggetrokken voor drinkwaterwinning en we gegarandeerd jaarrond voldoende water hebben voor de teelten.

Status teeltvrije zone
Eerder hebben we bepleit dat in de teeltvrije zone van 5 meter bomen zouden moeten kunnen staan die niet bespoten hoeven te worden met bestrijdingsmiddelen. Hoewel dit plan er destijds niet door kwam, is het ministerie van Binnenlandse Zaken hier nog wel mee bezig. Het ministerie heeft hiervoor informatie opgevraagd, onder andere bij TCO en bekijkt hoe met deze teeltvrije zones moet worden omgegaan.

Wetgeving rondom huisvesting arbeidsmigranten
Eind januari hebben we in een overleg met gemeente Buren onze wensen op tafel gelegd rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. De wetgeving hierover wordt aangescherpt en we willen voorkomen dat degenen die de huisvesting van arbeidsmigranten goed geregeld hebben in de toekomst tegen extra investeringen aanlopen. We trekken hierin samen op met de fruitteeltsector.