Keuze van de juiste groenbemester belangrijk voor het voorkomen van bodemziekten

Nieuws

Tree Centre Opheusden heeft als partner in het onderzoek naar effecten van groenbemesters en hun mengsels deelgenomen.
De resultaten en opgedane kennis zijn samengevat op een projectpagina van WUR:

Aanpak onderzoek:
Het onderzoek in dit project richtte zich op de effecten van groenbemesters en hun mengsels op de microbiële gemeenschap in de bodem in relatie tot mogelijke ziekte-onderdrukkende eigenschappen. Hierbij werd zowel de aanwezige biodiversiteit (DNA) als de actieve bodemgemeenschap (RNA) in kaart gebracht. De focus ligt op de ‘good guys’ in de bodem. Om de effecten van deze bacteriën en schimmels te onderzoeken, werd ook de pathogeendruk van relevante bodempathogenen bepaald. Kan een meer diverse bodem de ziekteverwekkers in toom houden? Deze kennis zal als input gebruikt worden bij het ontwikkelen van een groenbemester-beslisboom voor de open teelten. Deze gaat de telers helpen om afhankelijk van de uitgangssituatie van een perceel en de gewenste ontwikkeling de juiste groenbemester te selecteren.

Wat is er uit gekomen?

  1. De digitale tool ‘groenbemesterkeuzewijzer’ is beschikbaar gekomen en er is een update van het groenbemesterhandboek gemaakt.
  2. Voor enkele plant-parasitaire nematoden is de waardplantstatus van een serie groenbemesters bepaald.
  3. Effect van groenbemesters op de microbiële samenstelling in de bodem is bepaald in veldproeven. De resultaten lieten zien dat groenbemesters in staat zijn om het bodemleven op een specifieke manier te sturen.
  4. Groenbemestermengsels. De invloed van complexe groenbemestermengsels met 5 en 8 verschillende soorten t.o.v. de teelt van dezelfde groenbemesters in monocultuur is in een veldproef op drie locaties getest door drie projectpartners.
  5. In de boomteelt is een veldproef met vier groenbemesters en een controle braak uitgevoerd op klei met hoge besmettingen Verticillium dahliae.
  6. DNA/RNA-technieken zijn gebruikt om de microbiële samenstelling in grondmonsters uit de veldproeven te bepalen. Daarnaast zijn nieuwe DNA-technieken gebruikt voor de detectie van pathogenen.

Wat betekenen de resultaten?
Samenvattend kan gesteld worden dat groenbemesters het bodemmicrobioom beïnvloeden. Groenbemestersoorten beïnvloeden het microbioom in verschillende mate en op een unieke manier. Bovendien is de invloed van groenbemesters op het bodemmicrobioom langere tijd detecteerbaar, minimaal tot aan de teelt van het volggewas in het voorjaar. Of groenbemestermengsels het microbioom anders beïnvloeden dan monoculturen is vooralsnog niet duidelijk.

Bij de keuze voor groenbemesters is het verstandig om rekening te houden met eventueel aanwezige pathogenen in het perceel, omdat een verkeerde keuze kan leiden tot toename van deze pathogenen. Anderzijds zijn er ook groenbemesters die bewust gekozen kunnen worden om de aanwezige pathogenen te reduceren.

De Groenbemesterkeuzewijzer kan de teler helpen bij het maken van de juiste keuze van groenbemester, afhankelijk van het doel wat de teler ermee wil bereiken.

Lees meer: Keuze van de juiste groenbemester belangrijk voor het voorkomen van bodemziekten – WUR