FAQ items aan het laden...
Werkgroep belangenbehartiging2019-05-22T06:19:16+00:00

Over de werkgroep Belangenbehartiging

De diversiteit aan bedrijven in de laanboomteelt is groot. Van professionele organisatie met buitenlandse vestigingen tot eenmanszaak gerund door de kwekersfamilie. Toch bestaat er een gemene deler in de verschillende behoeften rondom belangenbehartiging. De TCO vertegenwoordigt haar leden in diverse commissies en vakgroepen en verdiept de huidige samenwerkingen met belangbehartigende organisaties als NAK tuinbouw , Anthos en LTO.
De werkgroep Belangenbehartiging is een voortzetting vanuit de Kring Opheusden. De werkwijze van vertegenwoordiging is veranderd met de samenvoeging binnen TCO. Het vraagt om belangbehartiging in een nieuwe stijl, met name op gebied van beleid en belangen. De werkgroep Belangenbehartiging signaleren mogelijkheden of beperking m.b.t. beleid vanuit overheden.
De werkgroep creëert bedrijfseconomische mogelijkheden en ruimte voor de kwekers.
De interne thema’s die centraal staan zijn voor iedere boomkweker van betekenis.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Belangenbehartiging

 • Opening Laanboomroute 22-09 en route verder realiseren

 • Contact Waterschap

 • Bespreken regels bij een uitbraak van Eikenproccesierups

 • CEMP

 • Uitbreiding bufferzone

 • Intentieverklaring ondertekend met Gemeente Neder-Betuwe

Speerpunten Werkgroep

 • Commitment verkrijgen bij aanbelangen sectoren

 • Bijdragen aan de realisering van het Laanboomcentrum/ABC

 • Ruimtelijke ontwikkeling

 • Fytosanitaire zaken

 • Milieuzaken

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Infra, water en archeologie

Jaarplan 2019 werkgroep Belangenbehartiging

 De werkgroep belangenbehartiging wil in 2019 jaar de volgende projecten oppakken, acties uitvoeren en doelstellingen bereiken.

 Projecten:

 • Het laanboomhuis is het grootste project voor de werkgroep in 2019, de huidige project structuur zal worden voortgezet. Waarbij de verschillende werkgroepen de inzet leveren op de toegewezen onderwerpen.
 • De met de gemeente Neder-betuwe getekende intentieverklaring uitwerken in het project Groene etalage. Hiervoor wordt begin 2019 een projectplan geschreven waarbij een finaciele bijdrage van €20.000,- wordt gevraagd van het Greenport Gelderland Innovatiefonds.
 • Het project Gebiedsgerichte ziekte en plagen wordt ook begin 2019 uitgewerkt en in februari bij het Greenport Gelderland Innovatiefonds ingediend. Hierbij wordt een financiële bijdrage van €32.400,- gevraagd.
 • Het project emissie water, heeft in 2018 onderzoek resultaten opgeleverd maar deze moeten in 2019 worden geanalyseerd en worden gecommuniceerd. Dit project heeft een goedgekeurde financiële bijdrage van €18.000,- van het Greenport Gelderland Innovatiefonds.

Vanuit dit project zal ook het overleg met het waterschap worden opgestart om de GBM en Nutriënten uit en afspoeling zo veel mogelijk te voorkomen.

 • De groenbeleidsvisie van de gemeente op het ABC terrein zal in 2019 worden besproken met de gemeente. Mogelijk komt dit onder het project groene etalage te hangen.
 • Het project uitbreiding Bacterievuur bufferzone is in 2018 opgepakt en zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2019 worden afgerond.
 • Daarnaast is het CEMP project in 2018 opgestart en is TCO hier als deelnemer ingestapt. Dit project zal in 2019 worden vervolgt en TCO zal hier een actieve bijdrage blijven leveren.
 • De Laanboomroute is in september 2018 virtueel geopend, in 2019 zal de route ook een fysieke uitstraling krijgen, waarmee dit project dan is afgerond.

Budget 2019:
Het budget van de werkgroep is € 22.000,-  waarvan 15.00 euro is gereserveerd voor LTO/CEMP en of Anthos. 5000.- bijdrage is voor het laanboompact en 2000.- werkkapitaal beschikbaar is.

Werkgroep Belangenbehartiging:

Binnen de werkgroep belangenbehartiging kost het onderwerp Laanboomhuis veel energie. Indien dit in 2019 zo blijft dan moet hier een oplossing voor worden gezocht.

Daarnaast moet de werkgroep proberen de lasten te verdelen m.b.t. de overige onderwerpen.

09-01-2019

Werkgroep Belangenbehartiging

Erik Stuurbrink.

Werkgroep gerelateerd nieuws

Opwaarts spuiten, zorg voor juiste apparatuur, doppen en druk in 2022!

Als sector moeten we voldoen aan de juiste driftreductie, dit kan door het gebruik van de juiste dop en druk.

Spillen en opzetters:
In de DRT lijst (drift reducerende technieken lijst) staat voor op en zijwaartse spuittechnieken ‘Laanbomen – spillen en opzetters’ dat je bij een Axiaal spuit of dwarsstroomspuit doppen uit de 95% driftreductie klasse moet gebruiken.
Momenteel zijn de Albuz TVI ISO 80-025 met 7 bar max. werkdruk of de TeeJet AI80-02 met 2 bar max. werkdruk hiervoor toegelaten.

Aangezien alle TCO leden met spillen en of opzetters bezig zijn is het van belang dat de kwekers de juiste dop en druk toepassen!

Via het Informatiepunt Leefomgeving zijn de actuele DRT en DRD (driftreducerende doppenlijst) te vinden:

https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agrarische-activiteiten/telen-gewassen-openlucht/vaststellen-driftreductie-spuittechnieken/

Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij één van de leden van de werkgroep Belangenbehartiging.

Erik Stuurbrink 0620 544 502
Theo van Meerten 0646 080 869
Richard Torn Broers 0649 100 284
Jaap Verwoert 0620 343 849
Jan vd Bijl 0645 283 666
Bjorn Kohlmann 0624 948 191

 

Herkennen van bacterievuur is erg belangrijk! 

Herkennen van bacterievuur is erg belangrijk! 
Het is heel erg belangrijk dat boomkwekers, maar ook hun werknemers bacterievuur goed kunnen herkennen en weten waar de gevaren liggen. Naktuinbouw ontwikkelde hiervoor een één daagse training die alle facetten van bacterievuur behandelt. Denk daarbij aan: opsporen, voorkomen van besmettingen veilig opruimen en een stukje regelgeving. Bij voldoende deelnemers gaat deze training (mits dit mogelijk is door de coronamaatregelen) door. Op de website van Naktuinbouw staat deze training en andere interessante trainingen voor de boomkwekerijsector.

Werkgroep Belangenbehartiging 2020

Afgelopen dinsdag 21 oktober heeft de werkgroep Belangenbehartiging vergaderd, tijdens de vergadering is o.a. het concept jaarplan voor 2020 besproken.

Lopende projecten, waaronder “gebiedsgerichte beheersing ziekte en plagen” met Xylella als pilot en emissie reductie GBM worden in 2020 afgerond.

Daarnaast krijgt Ruimtelijke Ordening, de samenwerking met de gemeentes en scholing extra aandacht volgend jaar.

Maar ook de fytosanitaire zaken en regionale en nationale samenwerking blijven belangrijk voor de werkgroep komend jaar.

Verder is gesproken over uitbreiding van de werkgroep om de taken onderling goed te kunnen verdelen.

 

Input en samenwerking met gemeente werpt zijn vruchten af!

Biologische bestrijding eikenprocessierups heeft positief resultaat

De gemeente Neder-Betuwe gaat volgend jaar verder inzetten op preventieve biologische bestrijding van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. De resultaten van de proef met preventieve biologische bestrijding in dit voorjaar, aangevuld met een locatieoverzicht van meldingen van inwoners en schouwrondes zijn positief.

Wethouder Stefan van Someren: “We zijn tevreden over de resultaten van de proef. In 2020 gaan we alle eiken in de openbare ruimte preventief behandelen met nematoden of met het bacteriepreparaat. De keuze van twee bestrijdingsmethoden zal enigszins willekeurig zijn om zoveel mogelijk ongewenste neveneffecten op het nachtvlinderbestand te voorkomen. Aanvullend behouden we de reactieve aanpak aan de hand van meldingen. Met deze maatregelen hopen we de overlast nog verder te beperken. Echter garanties geven kan ik niet, want de natuur is onvoorspelbaar.”

Succes
In de eiken waar het bacteriepreparaat is toegepast zijn geen rupsen meer aangetroffen deze zomer. Daar waar de nematoden zijn toegepast zijn vrijwel geen rupsen aangetroffen. Op de onbehandelde eiken zijn daarentegen twee keer zo veel rupsen aangetroffen dan vorig jaar. Dit lijkt een stijging van 100%.

Locatieoverzicht
Neder-Betuwe legt in een viewer vast in welke gemeentelijke bomen de rups voorkomt. Deze viewer wordt gevuld met meldingen die inwoners doorgeven. Ook worden schouwrondes gehouden om te zien waar de rups voorkomt.
(Zie bijlage illustratie van Avri.)

Rekening houden bedreigde vlindersoorten
Omdat wij de grootste boombeheerder zijn in onze gemeente gaan we ook goed waarnemen of bestrijding ieder jaar echt noodzakelijk is. In het deel waar in een jaar vrijwel geen eikenprocessierupsen zijn aangetroffen, gaan we in het daarop volgende jaar voorzichtig te werk, uit bezorgdheid over de overige nachtvlinders. We houden zoveel mogelijk rekening met bedreigde vlindersoorten en bestrijden alleen als het echt moet.

AVRI kaart bestrijding processierups

In 2027 nog maar de helft van de GBM middelen toegelaten!!

Dit was 1 van de zaken die Maas de aanwezigen voorspiegelde tijdens een drukbezochte TCO bijeenkomst afgelopen maandag.
Maas is namens TCO de afgevaardigde in de CEMP (coöperatie effectief middelen pakket), dit is de club die probeert om GBM knelpunten op te lossen en middelen beschikbaar te houden.
Het aanpassen van etiketten of toelatingen is iets van de lange adem, maar door het inbrengen van punten zijn er wel mogelijkheden voor onze sector.
Hiervoor heeft Maas wel input nodig, dit was dan ook zijn oproep, als je knelpunten hebt en of middelen uit andere sectoren kent die goed werken laat het dan weten dan kan hij het in de CEMP bespreken.

Mocht je input of vragen hebben voor Maas, mail deze dan via secretariaat@treecentreopheusden.nl wij zorgen dan dat de vragen bij maas terecht komen.

In 2018 veel bacterievuur aantastingen in kwekerijen TCO

In 2018 veel bacterievuur aantastingen in kwekerijen TCO

Afgelopen jaar zijn er veel aantastingen geweest bij boomkwekerijen in bufferzone 5 (Opheusden)
In totaal zijn er in de 11 bufferzones 30 bacterievuur vondsten op kwekerijen aangetroffen, hiervan zijn er 15 in zone 5 (Opheusden) aangetroffen!

Tips voorkomen verspreiding bacterievuur

 • Verklein aangetaste planten op de plek waar u ze aantreft.
 • Stop aangetaste planten in plastic zakken of in de groencontainer, voer ze af en laat ze:
 • vernietigen
 • verbranden (dit mag alleen met gemeentelijke ontheffing)
 • versnipperen of
 • composteren
 • Vervoer aangetaste planten nooit op een open wagen zonder gesloten dekzeil.
 • Maak vervoermiddelen die u gebruikt goed schoon met bijvoorbeeld een stoomcleaner of hogedrukspuit.
 • Laat aangetaste planten na het afzagen enkele dagen drogen voor u ze versnippert.
 • Breng de snippers alleen terug in de beplanting als u alle waardplanten (planten die gevoelig zijn voor de ziekte) uit die beplanting heeft verwijderd.
 • Composteer aangetaste planten alleen in composthopen van minimaal 60° C.
 • Werk aangetaste planten altijd diep naar binnen in de composthoop en laat ze helemaal composteren.
 • Ontsmet uw gereedschap door het te borstelen met bijvoorbeeld alcohol (70%), brandspiritus of chloor.

Let ook op andere ziektes zoals eikenprocessierups en pseudomonas zeker gezien de temperatuur is de infectiedruk hoog!

Werkgroep Belangenbehartiging