Afgelopen dinsdag 21 oktober heeft de werkgroep Belangenbehartiging vergaderd, tijdens de vergadering is o.a. het concept jaarplan voor 2020 besproken.

Lopende projecten, waaronder “gebiedsgerichte beheersing ziekte en plagen” met Xylella als pilot en emissie reductie GBM worden in 2020 afgerond.

Daarnaast krijgt Ruimtelijke Ordening, de samenwerking met de gemeentes en scholing extra aandacht volgend jaar.

Maar ook de fytosanitaire zaken en regionale en nationale samenwerking blijven belangrijk voor de werkgroep komend jaar.

Verder is gesproken over uitbreiding van de werkgroep om de taken onderling goed te kunnen verdelen.