Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling2021-07-08T13:06:17+00:00

Over de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling

De Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling is officieel van start gegaan op de ALV van eind september. Leden gaven daarbij en ook daarbuiten te kennen veel belang te hechten aan ondersteuning vanuit TCO op het gebied van RO vraagstukken.
In deze notitie komt de werkgroep tot een eerste begroting op basis van de verwachte onderwerpen waarover het in 2021 in het bijzonder zal (moeten) gaan. Thema’s die stuk voor stuk de reikwijdte van de individuele ondernemer te boven gaan en die vragen om een gemeenschappelijke inspanning vanuit TCO.
Het overgrote deel van het RO beleid op landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau staat in het teken van de Omgevingswet die 1 januari 2022 ingaat. TCO zal zich met name richten op het provinciaal, regionaal en lokaal niveau, terwijl LTO Nederland tekent voor de landelijke onderwerpen.
Het beleidsterrein van de inrichting en bestemming van de fysieke ruimte – in het bijzonder die in het buitengebied – raakt direct het functioneren van de laanboomkwekerijen, maar is tevens van grote invloed op hun internationale concurrentie- en innovatiekracht ten opzichte van andere (inter)nationale leveranciers van laanbomen.
Tegelijkertijd vertegenwoordigt de laanboomsector met zijn afgeleide activiteiten, bestedingen en werkgelegenheid een economische factor van belang voor de drie gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe.

Thema’s

 • Omgevingsvisie per gemeente

 • Archeologie

 • Cultuur historische waarden

 • Natuur landschappelijke waarden

 • Spuitzones

 • TOV’s

 • Containervelden

 • Water

 • Stikstof

 • Overleg ondernemersverenigingen

 • Spoorboekje

 • Communicatie leden, politiek, publiek

 • Rondweg

Activiteiten

 • Desk research/analyse van stukken
 • Onderzoek
 • Overleg intern
 • Overleg extern
 • Inspreken
 • Brieven
 • Social media
 • Persberichten

Werkgroep gerelateerd nieuws

Onderzoekresultaten: Groenbemester – Boomkwekerij- experiment

Afgelopen jaren heeft de werkgroep Onderzoek en Innovatie van TCO  met Wageningen University & Research samengewerkt in het onderzoek Groenbemester – Boomkwekerij experiment. Dit project was onderdeel van 2 onderzoeken. 

1 TKI (topsector): Kunnen groenbemesters of mixen van groenbemesters ziekten of plagen onderdrukken?
TCO heeft gekozen voor Verticilium dahlia als te onderzoeken ziekte of plaag. Hiervoor is een proefveld aangelegd op een met Verticillium besmet perceel; en hier is drie jaar lang onderzoek uitgevoerd.
Enkele conclusies: Verticilium is niet egaal verspreid door de grond en ook in de diepere lagen komt Verticilium dahlia voor in besmette percelen. Groenbemesters of mixen hiervan leverden in dit project geen aantoonbare vermindering van Verticilium dahlia op. Veel onkruiden kunnen worden aangemerkt als waardplant voor Verticillium dahliae. Onkruid beheersing is essentieel in beheersen van Verticilium.

Groenbemesters kunnen voor verschillende doelen worden ingezet, hiervoor is de groenbemesterkeuzewijzer ontwikkeld. Deze is landbouw breed inzetbaar maar kan wellicht goede inzichten geven in de keuzes die er zijn:
Uitleg over groenbemesterkeuzewijzer https://youtu.be/NzduYHHrnEA
Website https://www.groenbemesterkeuzewijzer.nl/

2 Gelderland (provincie): Kan een moleculaire Verticillium-detectiemethode van grondmonsters een meer betrouwbare uitslag opleveren?
Er is onderzocht of Verticilium dmv qPCR (DNA) methode snel en betrouwbaar aangetoond kan worden.
Door middel van qPCR is Verticilium dahlia aan te tonen, maar de classificering is lastig om 1 op 1 te vergelijken met de huidige uitplaat methode.
Hiervoor is vervolgonderzoek en overleg nodig. Dit wordt de komende periode opgepakt.

De eindpresentatie van Groenbemester – Boomkwekerij- experiment is via deze link http://www.treecentreopheusden.nl/wp-content/uploads/2023/07/20230608-HiemstravdSluis_Groenbemesters_Verticillium_Laanbomen_2.pdf te downloaden.

Uitnodiging informatiemiddag nieuwe spuittechniek  – donderdag 13 oktober 2022

Omdat onze spuittechniek voor steeds minder middelen is toegestaan en er al maar meer driftreductie word gevraagd. Raakt onze manier van spuiten meer en meer aan het eind!

De werkgroep O&I van TCO heeft contact gehad met een aantal fabrikanten van spuiten.
Richard vd Linden (Dreumel) is eventueel bereid om een techniek voor de boomkwekerij te introduceren.

Op donderdag 13 oktober om 14.00 uur wil hij hierover in gesprek met de leden wat de wensen zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Willen we een techniek beschikbaar houden voor de boomkwekerij en ook in de toekomst nog GBM toepassen is het van groot belang dat u hierbij aanwezig bent.

Wij zien je graag in het Laanboomhuis!

Tijdstip:      Donderdag 13 oktober 2022 om 14.00 uur
Locatie:      Het Laanboomhuis

Uitnodiging innovatiedag Boomkwekerij 7 september 2022 bij Mabo

De voorbereidingen voor de Innovatiedag Boomkwekerij 2022 voor Regio Opheusden zijn gestart. Compas Agro zal deze dag samen met AR Plant, Van Tuijl en TCO organiseren bij het gastbedrijf MABO te Randwijk.

Op deze dag zullen deelnemers van de Innovatiedag op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de boomkwekerij sector. Op het bedrijf zijn 10 objecten ingericht waar proeven en resultaten worden toegelicht.

U heeft de keuze om deel te nemen in de ochtend of in de middag. Het programma is beide keren hetzelfde. Ieder dagdeel zullen we de deelnemers over het bedrijf begeleiden in groepen van 10 deelnemers.

De onderwerpen van de rondgang zijn als volgt:
1. Natuur Inclusief
2. Onkruiddemo
3. Bemesting in pottenteelt
4. Veenreductie in de potgrond
5. Proef Crop Solutions
6. Autonoom rijdend platform
7. Techniek op het gebied van onkruid
8. Beregening in de kwekerij
9. Mogelijkheden bindmaterialen
10. Pauze plek met AR Plant catering – pitches standhouders

Indien nodig volgen we de COVID-19 richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. Wij hebben een goedkeuring ontvangen vanuit Bureau erkenningen om deze bijeenkomst te mogen organiseren voor u. De dag telt mee als verlengingsbijeenkomst voor het Bewijs van Vakbekwaamheid: uitvoeren en bedrijfsvoeren onder het onderdeel teelt.

We verwelkomen u graag op 7 september 2022 in Randwijk.

Via deze link kunt u zich aanmelden: https://www.compas-agro.nl/activiteiten/innovatiedag-boomkwekerij-2/

Hartelijk groet namens alle organisatoren!

Uitnodiging Innovatiedag Boomkwekerij 7 september 2022

Onderzoek naar grasstroken in de teelt van laanbomen

Onderzoek naar grasstroken in de teelt van laanbomen – eerste tussenresultaten

Vorig jaar is op een perceel van Boomkwekerij Volentis een veldproef opgestart om het effect van grasstroken in de teelt van laanbomen nog eens goed onder de loep te nemen. Iedereen is inmiddels wel overtuigd van de voordelen van grasstroken: minder onkruid spuiten, structuurbehoud, beter voor het bodemleven en de organische stof opbouw in de bodem. Maar een belangrijke vraag van laanboomkwekers is steeds of grasstroken tussen de rijen groei kost en wat grasstroken kosten aan extra arbeid e.d.

Daarom is een uitgebreide veldproef aangelegd. In het onderzoek wordt gekeken naar het effect van grasbanen op de groei van de bomen. De aanwezigheid van druppelbevloeiing maakt het mogelijk om vier objecten te vergelijken: (1) met en (2) zonder (2) grasstroken en met (3) en zonder (4) irrigatie. Op het veld zijn vochtsensoren geplaatst om het vochtgehalte van de kleigrond te volgen. Met de druppelbevloeiing kan 1,8 liter water per uur worden gegeven, waarbij de druppelopeningen op 40 cm liggen.

Het watergeefsysteem was half juli gereed en kon direct worden ingezet. In onderstaande grafiek is de situatie weergegeven van het proefveld (bomen in grasstroken met irrigatie). In de periode juli-september is er circa 10 keer water gegeven (de oranje stippen in de grafiek). Per keer werd er water gegeven dat overeenkomt met 10 of 20 mm neerslag. Ook de natuurlijke neerslag (blauw) staat in de grafiek. De zuigspanning in de grond is op drie diepten gemeten (30, 60 en 90 cm). De zuigspanning loopt op in een droge periode en als er minder water wordt gegeven. Hieruit blijkt dat alleen in het tweede deel van september in de toplaag op 30 cm (gele lijn) sprake was van lichte droogtestress.

Lees het volledige bericht met bijbehorende grafieken via de link: 200326 Artikel grasstroken NB TCO

Werkgroep Onderzoek & Innovatie TCO aan het woord…

Afgelopen week heeft de werkgroep O&I (onderzoek en innovatie) overleg gehad.

Naast verschillende lopende projecten is ook gesproken over het oppakken van nieuwe projecten komend jaar.

Het volgende lijstje is hieruit naar voren gekomen:

 • Zwartstrook vroeg in het jaar mechanisch bewerken
 • Speedotang met 3 mm bindbuis ontwikkelen
 • Afbreekbaar biobindbuis ondersteunen
 • Collectief randen bloemenmengsel inzaaien op overhoeken en randen van groenbemester percelen.
 • Bodembeheer (gaardsysteem) in rijen. welke soorten versterken elkaar?
 • Spuitvrije zones, onafhankelijk opgestelde informatie bundelen.
 • Spuittechniek
 • Uitdaging bosaanplant. De overhoeken bij kwekers zouden niet meer vernietigd moeten worden maar naar projecten gaan. Dit i.v.m. de uitdaging klimaat/bosaanplant. Mogelijkheden onderzoeken.

 

Mochten er nog meer ideeën zijn of mocht iemand willen aansluiten bij één van de projecten dan horen we het graag via secretariaat@treecentreopheusden.nl

Bodemscan levert inzicht in jouw perceel!

Twee leden van TCO hebben (via werkgroep Onderzoek en Innovatie) afgelopen voorjaar een veris scan van hun perceel laten maken. Deze scan geeft onze leden inzicht in pH, hoogteligging, organische stof, EC, CEC en lutum. Deze scan geeft hele mooie taakkaarten die met een trekker met GPS besturing kunnen worden ingezet voor precisie bekalking en bemesting van het perceel. Het voordeel hiervan is dat je je meststoffen efficiënter en effectiever kan inzetten, wat weer in de kostprijs is terug te vinden.

De ervaring
Hoe hebben onze leden het ervaren? De Boomkwekerij van Kees Sukkel deed van de zomer ervaring op; ‘’Het is voor mij net science fictie die kleurenkaarten. Het is maar een klein apparaat die heen en weer rijdt over je perceel. Het perceel is vlak gelegd en we hebben de bemestingsadvies van onder andere compost en stalmest opgevolgd”. Aan de hand van het resultaat van de veris scan is er op deze hectare op 4 plekken een referentie monsters gestoken. Veel informatie van 1 perceel. Loonbedrijf van der Woerd heeft met de meststrooier precies bemest en vervolgens gele mosterd ingezaaid. Volgend voorjaar worden er jonge boompjes ingeplant. Kees Sukkel “het advies wat er uit kwam bevestigde mijn ervaring waar het perceel wat beter was of wat lager lag. Door deze bewerkingen en precieze bemesting moet het perceel op termijn beter gaan presteren. We gaan het zien.”

Stimuleren van kennis over de bodem

De veris scan was een van de 8 bodemproducten waar onze leden uit konden kiezen. Projecten LTONoord heeft dit project ingediend bij de provincie. Het doel hiervan is om agrarische ondernemers met een andere blik naar hun bodem kijken, waardoor mineralenemissie naar oppervlakte en grondwater wordt beperkt. Deze bodemvoucher werden beschikbaar gesteld door de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland. Projecten LTONoord verzorgt de organisatie er om heen.

Hoe werkt het
De veris scan levert meerdere kleuren scans op die inzicht geven op hoe de pH, hoogteligging, organische stof, EC, CEC en lutum van een perceel is. Uit deze kleurenscans worden taakkaarten opgesteld die GPS van trekker en strooier aan, zodat plaats specifiek de meststof gestrooid kan worden. Dat lijkt een hoge drempel, omdat veel bedrijven nog niet met GPS werken, maar in de regio heeft Loonbedrijf van der Woerd uit Zoelen een GPS gestuurde Tebbe strooier en kan hij daarmee organische mest en compost volgens de taakkaart verdelen. Daarnaast kan hij ook fijne meststoffen op de taakkaart strooien. Door deze stap ligt precisielandbouw binnen handbereik in het gebied Opheusden!

Akkerbouw
Het is een ontwikkeling die voor de boomkwekerij nog aan het begin staat. In andere sectoren zijn er inmiddels al veel percelen gescand. In akkerbouw gaat het vaak om grote percelen, maar dat neemt niet weg dat het voor kleinere percelen niet interessant is. Door de bodem te scannen is het mogelijk om een gelijkmatiger perceel te krijgen met minder groeiverschillen. Of kan op basis van de bodemkaart gekeken worden waar welk soort geplant kan worden. Daarbij is optimalisatie een sleutelwoord. Dat geldt voor zowel groei als het gebruik van meststoffen.
FOTO VAN Kees; GELE MOSTERD zoals deze er op dit moment bij staat. En foto van vlakleggen van het perceel.

Uitvoering Bodemvouchers.
Begin dit jaar konden er bodemvouchers worden aangevraagd bij LTO-Noord onderdeel projecten. Deze vouchers waren erop gericht om innovatieve producten in te zetten ter verbetering van de bodem. Via TCO waren 3 vouchers aangevraagd die voor de leden ter beschikking zijn gesteld. Bij 2 leden, Mabo Boomkwekerijen en Boomkwekerij K. Sukkel zijn deze zomer bodemscans uitgevoerd met de Verus scan. De uitvoering van deze beide projecten was in handen van Compas Agro.

Op beide bedrijven zijn de percelen gescand voordat er een groenbemester is gezaaid. Dat is ook het ideale moment, omdat er na het scannen 5 tot 6 weken overheen gaan voordat het rapport van de scan gereed is. Op basis van het rapport is er een advies gemaakt. Uit dat advies is er een taakkaart gemaakt. Deze taakkaart is door een tractor met GPS en een Strooier die op GPS wordt aangestuurd, het advies plaatsgebonden gestrooid.

Het doel van deze bodemscans is om beter in kaart te brengen waarom op sommige plaatsen op een perceel de groei minder goed is en wat daar de onderliggende oorzaak van is. Met de bodemscan wordt meer inzicht verkregen over de volgende punten: Hoogteligging, pH, Organische stof, Ec, CEC en Lutum. Op basis van deze informatie worden ijkmonsters genomen die ervoor zorgen dat de gemeten waarden worden gekalibreerd. Het rapport dat uit deze scan voorkomt bestaat uit kaarten die verschillen laten zien in kleuren, zoals is te zien op afbeelding 3.

Afbeelding 3: Links organische stof kaart. Rechts lutum kaart

Door deze kaarten op elkaar te leggen kunnen verbanden gezocht worden en kunnen eventueel de problemen van een perceel in kaart gebracht worden. Daarna volgt het advies met de bijbehorende taakkaart. De taakkaart is gekoppeld aan GPS coördinaten. De taakkaart stuurt de GPS van tractor en strooier aan, zodat plaatsspecifiek de meststof gestrooid kan worden. Dat lijkt een hoge drempel, omdat veel bedrijven nog niet met GPS werken, maar in de regio heeft Loonbedrijf van der Woerd uit Zoelen een GPS gestuurde Tebbe strooier en kan hij daarmee organische mest en compost volgens de taakkaart verdelen. Daarnaast kan hij ook fijne meststoffen op de taakkaart strooien. Door deze stap ligt precisielandbouw binnen handbereik in het gebied Opheusden.

Het is een ontwikkeling die voor de boomkwekerij nog aan het begin staat. In andere sectoren zijn er inmiddels al veel percelen gescand. In akkerbouw gaat het vaak om grote percelen, maar dat neemt niet weg dat het voor kleinere percelen niet interessant is. Door de bodem te scannen is het mogelijk om een gelijkmatiger perceel te krijgen met minder groeiverschillen. Of kan op basis van de bodemkaart gekeken worden waar welk soort geplant kan worden. Daarbij is optimalisatie een sleutelwoord. Dat geldt voor zowel groei als het gebruik van meststoffen.

Mochten naar aanleiding van bodemscans vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Simon van Houwelingen. 06-45178757