Over de vereniging TREE CENTRE OPHEUSDEN

Samen sterk! Onder dit motto is er vier jaar geleden gestart met inventariseren op welke wijze de drie bestaande verenigingen (Beurs-Kring-Boomteeltstudieclub Opheusden) samen kunnen werken.

Op 2 maart 2015 werd de samenvoeging van de drie verenigingen in Opheusden een feit. Tree Centre Opheusden is een vereniging. De leden van de vereniging zijn actieve boomkwekers welke gevestigd zijn in Opheusden e.o. De leden hebben ten allen tijde beslissingsbevoegdheid.
Wezenlijke zaken (beslissingen) dienen voorgelegd te worden op de algemene ledenvergadering.Verder functioneren de Raad van Toezicht (RvT) en het Dagelijks Bestuur (DB) binnen de structuur van de vereniging.

Doel TCO:

”De afzetbevordering van boomkwekerijgewassen, de belangenbehartiging  t.b.v. haar leden in de breedste zin en het stimuleren van kennisoverdracht en/of innovatie. ”

Structuur vereniging

De vereniging kent een structuur waarbij het Dagelijks bestuur functioneert als spil van de vereniging.

Zij voert onder andere alle administratieve taken en financiële taken uit. Alle correspondentie, vragen, tips en aanbevelingen komen in eerste instantie bij het Dagelijks bestuur terecht. Zaken die direct afgehandeld kunnen worden zal het Dagelijks bestuur direct afhandelen, de overige zaken worden neergelegd bij de desbetreffende werkgroep.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht (RvT) heeft een controlerende, toezichthoudende en adviserende taak. De RvT is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging. Zij ziet erop toe dat het dagelijks bestuur op de juiste wijze haar taak uitvoert. Een aantal concrete voorbeelden: controle op naleving financieel beleidsplan, aanstelling van bestuurders DB en het toezicht of het bestuur e.e.a. wel in het belang van de vereniging uitvoert.
De samenstelling beoogt een vertegenwoordiging van boomkwekerijen met verschillende bedrijfsgrootte. Daarnaast wordt de RvT versterkt met ervaren bestuurders, welke buiten de boomkwekerij actief zijn.

Organogram vereniging

Werkgroepen

Belangenbehartiging

De werkgroep Belangenbehartiging signaleren mogelijkheden of beperking m.b.t. beleid vanuit overheden.

Meer info

Promotie en handel

De werkgroep P&H heeft als doel: de bevordering van de afzet en de promotie van TCO.

Meer info

Kennis en studie

De Boomteeltstudieclub heeft als doel: het bevorderen van kennisoverdracht en signaleren actuele onderwerpen

Meer info

Onderzoek en innovatie

De werkgroep innovatie heeft als doel: bevorderen van innovatie en continu doorontwikkelen

Meer info

Waar een kleine organisatie van boomkwekers groot in kan zijn

TCO is landelijk gezien met haar 160 leden een kleine vereniging maar de Betuwse kwekers zijn gewend om zelf hun problemen op te lossen en hechten sterk aan hun zelfstandigheid. Met een groot aantal vrijwilligers in de TCO werkgroepen, is de organisatie tot veel in staat. De EXPO is daar een goed voorbeeld van. De vier werkgroepen van TCO vormen de cilinders van het motorblok. De actieve studieclub zorgt voor de kennisverspreiding en met de website, de persberichten en de nieuwsbrieven zorgt TCO voor de internationale uitstraling van hèt laanboomcentrum.

De krachtenbundeling in het Laanboompact

TCO werkt in het Gelders rivierengebied al tien jaren samen met de overheden en de branchevertegenwoordigers in het Laanboompact. De korte lijntjes met gemeenten en provincie zorgen voor wederzijds begrip en een efficiënte besluitvorming. Dit heeft o.a. geleid tot de oprichting van het Agro Business Centre, een bedrijventerrein van 13 ha speciaal voor de ondersteunende diensten voor de laanboomkwekerij. Het centrum wordt in het plan gecompleteerd met een Laanboomhuis en een showtuin van internationale allure.

Ook invloed op Brussels en Haags beleid

TCO werkt graag samen met Anthos, de vereniging van handelskwekers voor bollen en bomen en met de Cultuurgroep Laan- en Sierbomen van LTO Nederland. De beide landelijke organisaties zorgen voor toegang van de boomkwekers tot het nationale en internationale beleid. De leden signaleren de knelpunten op hun kwekerij en de TCO werkgroepen maken er projectideeën van en zorgen zo voor een optimale besteding van de beschikbare budgetten in de sector.

Trots

Door de krachtenbundeling zijn de boomkwekers tot veel in staat gebleken. De bomensite waar alle kwekers hun voorraad op zetten is een medium waar ieder veel voordeel van heeft. Ze geeft snel inzicht waar over en weer handel wordt gedaan. Veel grote organisaties kijken met bewondering naar de organisatiegraad en de daadkracht van TCO. Het motorblok van TCO trekt die kar, de leden zorgen voor de brandstof.

Voorzitter DB TCO

Tree Centre Opheusden

Verslag ALV 2021

Thema van deze algemene ledenvergadering:

“TCO timmert aan de weg, maar de leden bepalen de koers”

Op maandag 8 februari 2021, vond de algemene ledenvergadering plaats.

Lees hier het verslag van de algemene ledenvergadering

TCO Jaarrede 2021

TCO jaarrede 2021

Nieuwjaarstoespraak Goos Cardol voorzitter Tree Centre Opheusden 2021

Bekijk de video jaarrede 2021

TCO Jaarplan 2019

Vastgesteld TCO Tree Centre Opheusden Jaarplan 2019

“TCO wil in 2030 hét laanboomcentrum van Europa zijn”

Dit jaarplan 2019 is het werkplan voor de vereniging Tree Centre Opheusden, hierin staan op hoofdlijnen de taken en onderwerpen aangegeven waarmee het DB en de vereniging zich komend jaar gaat bezig houden

Lees hier het volledige jaarplan 2019

Bestuur TCO

Goos Cardol

Voorzitter

voorzitter@treecentreopheusden.nl

+316 – 38 11 46 64

Wim Crum

Bestuurslid

wim@treecentreopheusden.nl

Kees van Schenkhoff

Bestuurslid

Kees@treecentreopheusden.nl

Harm Willemsen

Bestuurslid

Harm@treecentreopheusden.nl

Gerdine Dekker-Crum

Secretariaat

secretariaat@treecentreopheusden.nl

+316 – 21 65 36 33

Björn Kohlmann

Vaktechnisch adviseur

bjorn@treecentreopheusden.nl

+316 – 24 94 81 91

Jan van de Bijl

Bestuurslid

jan@treecentreopheusden.nl

+31 (0)620 54 1245