De overheid heeft in hoog tempo diverse regelingen in het leven geroepen en uitgebreid om het bedrijfsleven tegemoet te komen in deze moeilijke tijden vanwege het coronavirus en de daarop gerichte verordeningen. Teneinde de economie zoveel mogelijk draaiende te houden, faillissementen en werkloosheid tegen te gaan.

Als TCO zijn we de overheid zeer erkentelijk voor deze faciliteiten. En we spreken ook onze grote dank en waardering uit voor de agrarische belangenorganisaties die hun bijdragen hebben geleverd aan de totstandkoming van dit financiële instrumentarium en de communicatie erover.

Wellicht geheel ten overvloede willen we onze leden wijzen op de keerzijde van het gebruikmaken van deze regelingen. Het betreft immers geen gratis (overheids)geld, op enig moment dient men toch aan zijn verplichtingen te voldoen. Uitstel van belastingen of andere afdrachten is ook geen afstel ervan.

Advies van TCO: Beperk het gebruik van die overheidsregelingen in het kader van de coronavirus crisis tot die situaties waarin u het echt niet op een andere manier kunt oplossen. Bedenk daarbij ook dat de economie ondanks de omvangrijke overheidssteun in binnen- buitenland, toch een enorm knauw zal krijgen. Hoe groot die economische terugval zal zijn hangt in belangrijke mate af van de duur en de ernst van de pandemie in ons land en daarbuiten. Dit alles kan zich doen gelden in de toekomstige afzet van uw boomkwekerijproducten.

Goos Cardol
Voorzitter DB TCO