Nu is het menens
De Europese Commissie houdt Nederland aan invoering van de verplichte bufferstroken met ingang van dit jaar; naar verwachting wordt dit 1 maart aanstaande.

Wat houdt het globaal in?
Een bufferstrook is volgens de EU een strook grond langs een waterloop waarop geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mogen worden gebruikt. Met als doelen bescherming van de waterkwaliteit en bevordering van biodiversiteit.

De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop. Er zijn 5 types onderscheiden: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van 10 meter breed of kleiner, overige waterlopen en droge sloten.

Als kweker hoef je niet zelf aan de slag om de breedte van die bufferstrook te bepalen: vanaf februari 2023 kun je die breedte namelijk terugvinden op Bufferstroken in Mijn percelen. ‘Service van de overheid’ zullen we maar zeggen….

Eco-regeling
In het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) kun je meedoen met de zogenaamde eco-regeling. Minimaal 4 % van het bouwland dient dan niet-productief te worden gelaten door de aanleg van een kruidenrand of de aanplant van een haag.

Vanaf 1 maart 2023 is het in de mestwetgeving verplicht om bufferstroken te hebben. Ze vervangen dan de teeltvrije zones.

Nog veel onduidelijkheid
Ondertussen groeien in agrarische kringen het onbegrip en de weerstand tegen deze beleidswijziging. Veel aspecten ervan zijn niet duidelijk, bijvoorbeeld wat betekent het bufferstroken beleid voor meerjarige gewassen en voor containervelden die binnen die zone vallen? Ook worden vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van de regeling. Zo vormt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in het Rivierengebied beslist geen aanleiding om een bemestings- en spuitvrije zone van 3 a 5 meter vanaf de waterloop te moeten aanhouden. Evenmin is helder wat precies onder “niet-productief” moet worden verstaan.

Meer principieel juridisch is het punt dat dit beleid gezien kan worden als een inbreuk op het vrije gebruik van eigendom.

En tenslotte ontbreekt op dit moment de wettelijke basis, vandaar dat de Minister op 30 januari jl. in een brief aan de Tweede Kamer een noodwet heeft aangekondigd. Die moet dan ultimo februari as van kracht worden.

Uitvoerbaarheid?
Overheidsinstanties als NVWA en RVO, maar ook de Unie van Waterschappen signalen tal van knelpunten en plaatsen vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid.