GLB-NSP 2023-2027 Subsidie
Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.
Met ondersteuning vanuit het GLB-NSP kunnen agrariërs en organisaties de omslag maken naar een meer duurzame bedrijfsvoering zoals kringlooplandbouw en de uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat oppakken.
Ook de doorontwikkeling en versterking van het platteland is een belangrijke doelstelling binnen het GLB-NSP.

Subsidieregeling voor fysieke investeringen
In het kader van het GLB-NSP wordt eind dit jaar een eerste provinciale subsidieregeling opengesteld.
Het betreft een regeling waarin landbouwers subsidie kunnen krijgen voor investeringen die de efficiëntie en concurrentiepositie van het bedrijf versterken of die bijdragen aan klimaat, bio‑diversiteit, milieu, water en/of dierenwelzijn.
De investeringen kunnen worden geselecteerd aan de hand van een lijst die op dit moment nog in ontwikkeling is.
De subsidie is 40% met een maximum van € 24.999. Voor jonge landbouwers tot en met 40 jaar geldt een subsidiepercentage van 55% met een maximum van € 35.000.
De planning is dat de regeling opengaat van 1 december 2023 tot en met 31 januari 2024.