In de gemeente Buren loopt de aandacht over een tweetal sporen:

In de eerste plaats ondersteunt TCO actief de gedupeerde kwekers die door de ODR geconfronteerd zijn met een onderzoekplicht op het gebied van onder andere archeologie. Van onze kant hebben reeds meerdere malen en op verschillende wijzen ingebracht dat dit strijdig is met de bestaande bestemmingsplannen buitengebied. Die stellen expliciet dat werk en werkzaamheden ten behoeve van de fruitteelt en de laanboomteelt uitgezonderd zijn van die verplichting. Om ons standpunt helder over het voetlicht te brengen bij ambtenaren en het college van Burgemeester en Wethouders hebben Jan Breimer en TCO een verweerschrift opgesteld. Dit stuk is naar gestuurd naar zowel het college als de gemeenteraad van Buren.

Ook is er afgelopen vrijdag een overleg geweest met Wethouder Karl Maier en de juridische medewerker van ruimtelijke ordening van de gemeente Buren. Met van onze kant dezelfde inbreng. Bovendien zijn wij daarbij op zoek gegaan naar de onderbouwing van het veranderde ODR respectievelijk gemeentelijk beleid. Immers, de eerste tien jaar van het bestemmingsplan buitengebied hebben noch de gemeente, noch de ODR  handhavend opgetreden naar de laanboomkwekers. En daarna is het op eens begonnen….

Het andere spoor betreft onze kritiek op het zogenaamde RAAP rapport, waarin de gemeente door een archeologisch bureau geadviseerd wordt over het toekomstig archeologisch beleid. Daarbij onderscheiden we twee zaken:

  • de archeologische verwachtingskaart en
  • het daarbij door de gemeente straks vast te stellen archeologische beschermingsregime (dat zijn dus de planregels). U zult begrijpen dat juist dit laatste punt voor TCO en al haar leden van groot belang is,  want die planregels bepalen of zij straks archeologisch onderzoek moeten doen of niet.

In de eerst volgende vergadering van de werkgroep RO  komen we ook te praten over een beduidend smallere spuitvrije zone dan nu het geval is. We onderzoeken de mogelijkheden van een geborgde smallere spuitvrije zone die uitgaat van een veilig woon- en leefklimaat en tegelijkertijd werkbaar is voor de kwekers en de gemeente/ODR.

De gemeente Neder-Betuwe heeft TCO benaderd voor overleg over de Omgevingsvisie, naar verwachting zal dat in januari 2021 plaatsvinden. Mocht u ideeën hebben, laat het ons weten. We houden ons graag aanbevolen voor suggesties en opmerkingen.

Gevoed door de ervaringen van het laatste half jaar en gelet op de zaken die komend jaar voorzienbaar op ons afkomen,  ligt in december ook een eerste begroting van de werkgroep RO op tafel. Daarover later meer.

Hebt u vragen of suggesties, schroom dan niet om mij te bellen of te mailen
Goos Cardol
06-38114664
voorzitter@treecentreopheusden.nl