Vanaf 2 juni aanstaande kunt u weer subsidie Praktijkleren aanvragen. De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding van BBL-leerlingen. Het heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. In onze sector wordt deze regeling veel gebruikt voor BBL-leerlingen uit het MBO. De regeling mag echter ook worden toegepast voor leerlingen uit het bijzonder onderwijs zoals VSO en PRO en de entree opleidingen van het VMBO.

Hoogte tegemoetkoming
De werkgever kan maximaal € 2.700 ontvangen per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Hij ontvangt de subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Als een leerling eerder stopt of ziek is geweest, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding.

Er zijn een aantal voorwaarden waar de situatie aan moet voldoen wanneer de werkgever aanspraak wil maken op de subsidie. Bijvoorbeeld dat het leerbedrijf erkend is, dat er een ondertekende praktijkleerovereenkomst is en dat de werkgever een administratie bijhoudt. Daarnaast geldt voor MBO BBL-opleidingen dat de opleiding moet zijn geregistreerd in het  Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). De subsidie geldt voor alle niveaus MBO BBL-opleidingen, maar niet voor BOL-opleidingen. Voor ondernemers in de sectoren Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij geldt dat zij ook een tegemoetkoming in de kosten voor BBL-ers kunnen aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt. Deze mogelijkheid is er niet voor werkgevers in de Open Teelten sector.

Praktijkleerovereenkomst en administratie
De praktijkleerovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast van de betrokken partijen. De overeenkomst omvat in ieder geval zaken als de begin- en einddatum, het totaal aantal te volgen praktijkuren, gegevens over de begeleiding, welk deel van de kwalificaties de deelnemer dient te behalen en de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Ook worden er eisen gesteld aan de administratie van de werkgever. Zo moet naast de praktijkleerovereenkomst een aanwezigheidsregistratie worden vastgelegd. Denk dan bijvoorbeeld aan een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie. Ook moet er een administratie zijn waaruit de begeleiding van de leerling blijkt en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-) werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , beoordelings,- en evaluatieverslagen.

Aanvragen
Voor het studiejaar 2019-2020 kunt u uitsluitend digitaal een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2019 (9 uur) tot en met 16 september 2019 (17 uur) via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag in te dienen.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden kunt u nalezen op www.rvo.nl/praktijkleren.

Wilt u advies over deze subsidie of andere subsidiemogelijkheden in het kader van ontwikkeling van uzelf en uw medewerkers, neem dan contact op met scholingsconsulent Mariëlle Mulder (m.mulder@talentboom.nl of 06-57643458) of Piet Verhoeven (p.verhoeven@talentboom.nl of 06-30108049).