Voorkom klachten door stoken van boomkwekers!

Het stookseizoen is weer aangebroken, voorkom klachten of boetes
De gemeente geeft aan dat iedereen die gebruik wil maken van de ontheffing zoals hieronder benoemd de voorschriften van deze ontheffing moet naleven. Gebeurd dit niet dan is de gemeente genoodzaakt de ontheffing in te trekken.

Het is dus in ieders belang om de voorschriften goed op te volgen!

Voorschriften ontheffing Wet milieubeheer
Aan de ontheffing op grond van artikel 10.63, tweede lid, Wet milieubeheer verbinden wij de volgende voorschriften:

1. U moet minimaal 24 uur voor aanvang van het stoken dit bij de gemeente melden. Bij ziek hout minimaal 4 uur voor aanvang van het stoken. U kunt datum en tijdstip van stoken telefonisch doorgeven aan onze telefoniste via telefoonnummer 140488, inspreken: Neder-Betuwe.

2. De stookplaats dient u zodanig te kiezen dat de afstand van de rand van de stookplaats tot de volgende objecten ten minste bedraagt:
a. 10 meter tot een oppervlaktewater;
b. 10 meter van houtopstanden;
c. 50 meter in een andere richting dan de windrichting tot een gebouw of opstal, een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bossage.
d. 200 meter in de windrichting tot gebouw, opstal of ander bouwwerk;
e. 100 meter in de windrichting tot een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bossage.

3. Het stoken mag geen overlast (rook, roet, stof, walm of geur en dergelijke) of gevaar voor de omgeving opleveren.

4. Stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm mag niet worden verbrand.

5. De brandstapel is maximaal 75 m3 gerooid hout.

6. Het verbranden is niet toegestaan:
a. in de periode 1 juni tot 1 november, dit is niet van toepassing op ziek hout;
b. tussen zonsondergang en zonsopgang;
c. op een zaterdag, zon- of feestdag;
d. tijdens waarschuwingsfase voor verhoogde concentraties luchtverontreiniging;
e. bij mist of neerslag;
f. bij een windkracht kleiner dan één of groter dan vijf Beaufort. Bij het aansteken van het vuur mag geen gebruik gemaakt worden van aanmaakstoffen zoals afgewerkte olie, benzine, petroleum, autobanden en dergelijke. Wel toegestaan zijn schoon onbehandeld hout en papier. Het aansteken met een gasbrander is een bruikbaar alternatief.

7. Het vuur mag niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijke gemakkelijk opstijgende brandstof worden onderhouden.

8. Er mag geen gerooid hout afkomstig van andere percelen worden toegevoegd.

9. Tijdens het stoken moet een toezichthouder aanwezig zijn van 18 jaar of ouder. Deze dient tijdens de verbranding voortdurend ter plaatse aanwezig te zijn en zorg te dragen voor een goed brandend vuur, zodat geen vonken opstijgen en zo min mogelijk rookontwikkeling optreedt.

10. De toezichthouder dient een afschrift van de stookontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.

11. Aan het vuur mag geen ander afval of ander materiaal dan waarvoor ontheffing is verleend worden toegevoegd. Dus geen stokken, vuile of chemische stoffen. Ook geen snoei- of ziek hout als dit niet is aangevraagd.

12. Alle aanwijzingen en bevelen die door of namens de commandant van de brandweer, opsporingsambtenaren van politie of toezichthouders van de gemeente worden gegeven, dienen steeds stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Ongeacht of aan het bovenstaande wordt voldaan, blijft de verantwoordelijkheid met betrekking tot overige milieuwetgeving, zoals de Wet bodembescherming en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, onverkort bestaan.

Als het door weersomstandigheden of andere redenen niet mogelijk is om op de aangegeven datum te stoken (zie onder voorschrift 1), blijft de ontheffing gedurende het stookseizoen van kracht. Van uitstel dient de gemeente in kennis te worden gesteld

Zie:
https://www.nederbetuwe.nl/Inwoners/Productcatalogus/Thema_s_gebeurtenissen_en_op_alfabet/Producten_op_alfabet/S/Stookontheffing#:~:text=Het%20is%20niet%20toegestaan%20om,mag%20ook%20snoeihout%20worden%20verbrand.