Project / onderzoek informatie

In nauw overleg met de industrie worden kansrijke groeimedia geselecteerd, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Kansrijk worden beschouwd, groeimedia die in voldoende mate en in een stabiele samenstelling jaarlijks beschikbaar zijn, vrij zijn van pathogenen, onkruiden, verontreinigingen en toxische verbindingen, en die fysisch-chemische eigenschappen hebben waarvan bekend is dat deze van belang zijn voor een goede groei van planten.

Met een selectie van wordt de vraag beantwoord wat bepalend is voor de microbiologische kwaliteit van groeimedia. Zo wordt kennis verzameld over de invloed van het totaal aantal soorten micro-organismen, over de soorten die de kwaliteit bepalen, over de mate van interacties, over de functionele eigenschappen en de activiteit van de verschillende groepen micro-organismen in de groeimedia teneinde de kwaliteit te kunnen sturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plantensoorten die snel en robuust groeien onder standaard licht- en temperatuur condities in de kas.

De invloed van de individuele grondstoffen op het microbioom van de samengestelde groeimedia wordt onderzocht door achtereenvolgens de verschillende grondstoffen te steriliseren. Ook wordt de stabiliteit van het microbioom geëvalueerd en de mogelijkheid om de microbiologische kwaliteit te verbeteren m.b.v. additieven.

Gewapend met deze kennis wordt een referentie bioassay (planttoets) ontwikkeld waarmee de microbiologische kwaliteit van groeimedia kan worden geëvalueerd in relatie tot de fysisch-chemische eigenschappen van het groeimedium en de groei van de plant.

Op basis van de verkregen inzichten worden naast de reeds bestaande, nieuwe groeimedia gedefinieerd en geëvalueerd in de praktijk in proefteelten bij geselecteerde telers. Dit onderzoek draagt daardoor bij aan versnelde introductie van groeimedia op basis van hernieuwbare grondstoffen in de praktijk. Met de verkregen kennis wordt naar verwachting ook de mogelijkheid om de weerbaarheid te sturen vergroot.

Het onderzoek zal zich richten op ontwikkeling van methodieken om de microbiologische kwaliteit van nieuwe groeimedia gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen te kunnen meten en de substraatweerbaarheid te kunnen sturen c.q. vergroten. Daarbij worden bestaande stromen als kokos, houtvezel en biochar waar mogelijk gecombineerd met reststromen uit de agroindustrie die met een eigen microbioom de weerbaarheid van de gemengde groeimedia kunnen verhogen. Gebruik van niet circulair veen wordt zoveel mogelijk vermeden in verband met de gerelateerde emissie van CO2.

Het idee sluit ook aan bij: Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht. Onderwerp: Terugwinnen van nutriënten en het verwaarden van gerecyclede meststoffen. In het project wordt o.a. onderzoek gedaan naar het gebruik van organische restproducten uit de agro-industrie zoals plantaardige vezels en meststoffen in organische reststoffen.