De provincie Gelderland heeft onlangs het Ontwerp Actualisatieplan ter inzage gelegd. Niet zomaar een plan, maar een concept verordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV).

In dit Ontwerpplan zijn elf drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen, die mogelijk in aanmerking komen voor drinkwaterwinning. Die gebieden krijgen bescherming zodat er op termijn veilig drinkwater uit het grondwater kan worden gewonnen. Voor de laanboomkwekers leidt die ‘bescherming’ tot allerlei beperkingen, zodat de vrees gerechtvaardigd is dat die gebieden de komende tijd op slot komen te staan. Hoe lang is nog niet duidelijk. In het slechtste geval zou dit ook permanent kunnen zijn.

Woensdag 17 november heeft de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling van TCO zich over deze provinciale plannen gebogen en bezien welke gevolgen voor de laanboomteelt voortvloeien indien deze Ontwerp verordening ongewijzigd doorgang zou vinden. Vooraf hebben we overleg gevoerd met onder meer de gemeente Neder-Betuwe, het Laanboompact, het waterschap Rivierenland, Greenport Gelderland, enkele politieke partijen en de fruitsector. Ook de gemeente Buren is benaderd, overigens nog zonder resultaat.

 

De bezwaren tegen de provinciale plannen richten zich op tal van zaken:

Zo is er nergens aandacht voor de schade die kwekers zullen kunnen oplopen als gevolg van de plannen. Denk maar aan schade aan het gewas doordat er bij voorbeeld in een droog jaar geen of te weinig water beschikbaar is. Maar er kan ook schade optreden aan gebouwen, leidingen of teelt ondersteunende voorzieningen door bijvoorbeeld verzakking en inklinking.

Om nog maar te zwijgen over de gevolgen voor de waarde van de grond. Gevreesd mag worden dat die waarde bij het doorgaan van de provinciale voorstellen flink onder druk kan komen te staan, met alle gevolgen van dien voor de financiële positie van de bedrijven.

De plannen reserveren (=claimen) enorme oppervlakten in het rivierengebied waar extra beperkingen aan de open teelten worden opgelegd. Zeker als het gaat om nieuwe bedrijven of uitbreidingen. Indien die bedrijven of uitbreidingen gelegen zijn in een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied zal een vergunning moeten worden aangevraagd op grond van de Omgevingsverordening. Een ander punt betreft het gebruik van grondwater. Bestaande bronnen mogen blijvend worden gebruikt. Niet duidelijk is wat er gebeurt bij het vervangen van een bestaande bron. Evenmin wanneer er sprake is van een bestaande bron. Uit het oogpunt van de grondwater kwaliteit voor de laanboomteelt is het van belang dat je tot de gewenste diepte kunt boren. De boringen dienen te geschieden door erkende boorbedrijven. Zij werken volgens protocollen en worden bovendien gecontroleerd. De provinciale plannen lijken die vrijheid aan banden te leggen. Hetgeen zeer nadelig voor de laanboomteelt zal zijn.

 

Het Actualisatieplan van de provincie Gelderland staat haaks op het beleid van het Waterschap Rivierenland dat kwekers juist stimuleert om meer gebruik te maken van grondwater in plaats van oppervlakte water.

 

Behalve bezwaren hebben we ook tal van vragen over de interpretatie van de tekst en de uitvoering aan de provincie. Uiteraard zullen we die meenemen in de zienswijze die we gaan indienen.

 

Namens de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling

Goos Cardol

Bron: Provincie Gelderland