In het kader van en ter voorbereiding op de Omgevingsvisie van de rijksoverheid zijn lagere overheden, waaronder gemeenten druk doende een Omgevingsvisie voor het gemeentelijk grondgebied op te stellen. Op die visie worden in de komende jaren omgevingsplannen (opvolgers van de bestemmingsplannen) ontworpen en vastgesteld. De invoering van de wet is al enkele malen uitgesteld, de huidige datum waarop wordt aangekoerst is 1 juli 2022. Maar wellicht wordt die datum ook weer wordt niet gehaald. Hoe dan ook de gemeenten gaan onverdroten verder met hun Omgevingsvisie.

Zo ook de gemeente Buren. De ontwerp Omgevingsvisie Buren ligt vanaf 21 oktober tot 1 december 2021 ter inzage. TCO maakt gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze aan de gemeente kenbaar te maken. Onze reactie is besproken in de werkgroep RO op 17 november jl.

Het Ontwerp Omgevingsvisie wordt waarschijnlijk in januari/februari 2022 in de raad behandeld tezamen met de ingediende zienswijzen.

TCO is zeer teleurgesteld en verbaasd over de nu ter tafel liggende ontwerp Omgevingsvisie.

Allereerst merken wij op dat de nu gepresenteerde visie eerder de inhoud heeft van een Omgevingsplan dan van een Omgevingsvisie. Het betreft immers een zeer uitgebreid en soms zelfs zeer gedetailleerd document. De noodzakelijke speelruimte, ook politiek gezien, om met elkaar over de hoofdlijnen te discussiëren en daar nadere invulling aan te geven – noodzakelijk voor een breed draagvlak – is hierdoor nagenoeg geheel weggenomen.

Het Ontwerp bevat tal van fraaie uitgangspunten zoals:

“zorgen voor de juiste ruimtelijke omstandigheden, waarbinnen bedrijven zich kunnen ontwikkelen en op de eisen van de markt en de overheid kunnen inspelen”,

onze speerpunten  zijn de ontwikkeling van  de fruitteelt, laanboomteelt en melkveehouderij, omdat we hierin onderscheidend zijn op (inter)nationaal niveau”,

onze ambitie is om voor elk bedrijf voldoende ontwikkelperspectief te bieden”.

Deze uitspraken van het Burense college klinken als muziek in de oren. Echter, er wordt op geen enkele manier invulling gegeven aan die uitgangspunten. We noemen u enkele voorbeelden.

Wat betreft de containerteelt – voor de sector van vitaal belang, want immers de kraamkamer van de teelt – wordt gesteld dat dit mogelijk wordt gemaakt op bouwblokken en indien dat niet mogelijk is, mag aansluitend aan dit bouwblok 1.5 ha grond daarvoor worden gebruikt. Dit is wat ons betreft geen ontwikkelingsperspectief. En als klap op de vuurpijl stelt de gemeente voor dat deze in hun ogen niet- grondgebonden teelt alleen maar is toegestaan in een beperkte zone in het oosten van de gemeente zo ongeveer langs de N 320.  Dit voorstel is voor de kwekers geen ontwikkelingsperspectief maar een sterfhuisconstructie. TCO is van mening dat de pottenteelt wel degelijk grondgebonden is, vanwege de schimmelnetwerken die de boom in de pot verbinden met de ondergrond.

Op verschillend plekken wordt gesproken over landschappelijke inpassing. Maar wat is er meer natuur dan bomen? En daarbij: de laanboomteelt met al hun aanplant zorgt voor een substantiële bijdrage aan CO2 reductie. Dus voor het klimaat van wezenlijk belang. Of wil de gemeente dat er bomen voor bomenkwekerijen worden geplaatst, net zoals de schermen nu langs de snelwegen? Met als gevolg een soort groene tunnels? Met verdwijning van al het zicht, uitzicht en doorkijkjes (zichtlijnen) in de gemeente? De laanboomteelt draagt, o.a. door wisselende percelen en diverse soorten aanplant, bij aan het groene en dynamische karakter van het landschap in Buren. Dat wordt, ook in deze Omgevingsvisie, uit het oog verloren.

Ook op andere terreinen vinden wij de ontwerp Omgevingsvisie Buren zorgwekkend.

* Het landelijk buitengebied wordt in deze visie gebombardeerd tot multifunctioneel buitengebied. Functies die altijd strikt gescheiden werden gehouden, moeten zich nu opeens met elkaar mengen. Dat gaat ten koste van het functioneren (the license to produce) en de ontwikkelruimte voor de laanboomsector.

* Vraagtekens zetten wij ook bij de voorgestelde groene dooradering rond de kernen. ‘Groen’ voor de inwoners van alle kernen is er volop en vaak op loop- of fietsafstand. Maar een groene dooradering leidt tot versnippering van het buitengebied en tot verdere beperkingen van de bedrijfsvoering.

* Verbaasd waren wij over de volgende zin: ……….. “De aanwezigheid van veehouderijen, fruitteelt-bedrijven en laanboomteeltbedrijven kan lokaal de gezondheid beïnvloeden. Door fijnstof, pesticides of bacteriën die in de lucht komen te zitten door de bedrijfsvoering van het landbouwbedrijf.”

Laanboomkwekers produceren niet of nauwelijks fijnstof maar vangen fijnstof af, evenmin produceren ze bacteriën en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is het afgelopen decennium sterk afgenomen. De laanboomkwekerij wordt op deze manier onterecht en zonder onderbouwing in een kwaad daglicht gesteld.

* Verder constateren wij dat, ondanks onze geleverde input in de totstandkoming van dit ontwerp, daar bar weinig mee is gedaan.

Bovenstaande is een ingekorte weergave van de door TCO bij de gemeente ingediende zienswijze.

Goos Cardol

Voorzitter Tree Centre Opheusden

Bron: Gemeente Buren