Momenteel is de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen i.o. volop bezig met RO onderwerpen in de gemeente Buren.

De onderwerpen waaraan gewerkt wordt:

  • Acute knelgevallen, problemen met handhaving.
  • Archeologiebeleid update
  • Spuitzone beleid
  • Omgevingswet

 

Acute knelgevallen:
In Buren zijn enkele acute knelgevallen waarbij de gemeente / ODR heeft aangekondigd op korte termijn te gaan handhaven, onder dreiging van dwangsom. In ieder geval stelt  ODR hierbij handelend als verlengstuk van de gemeente dat de kwekers in strijd zouden handelen met de wet algemene bepalingen (Wabo) en het gelden bestemmingsplan. De aangeschreven kwekers krijgen dan tot een bepaalde datum om de ‘overtreding’ te stoppen. Of de situatie alsnog gelegaliseerd kan worden in een omgevingsvergunning moeten volgens ODR onderzoeken op het gebied van archeologie, landschappelijke en natuurwaarden alsmede cultuur-historische waarden uitwijzen.

De werkgroep probeert de leden bij te staan. Zo zijn er gesprekken met de gedupeerde kwekers geweest, is er deskundigheid bijgehaald in de persoon van Steven van Westreenen, is de kwestie aangekaart bij het Burense college en bij politieke partijen. Uiteraard staat het de betreffende ondernemers vrij om eigen expertise in te zetten.

 

Archeologie update:
De gemeente Buren is bezig met het herzien van het (tot nu toe nog niet door gemeenteraad vastgestelde) archeologiebeleid. Het thans gehanteerde beleid berust op een collegebesluit uit 2008. Het archeologisch bureau RAAP heeft onlangs zijn eindrapport met archeologische en verwachtingswaarden op tafel gelegd. Dit rapport vormt de beoogde onderbouwing voor het toekomstig archeologiebeleid in de gemeente. In de door de gemeente georganiseerde klankbordbijeenkomst heeft TCO haar kritiek op die studie niet onder stoelen of banken gestoken. Wij zijn er bijvoorbeeld niet van overtuigd dat bodemverstoringen in vorige generaties in voldoende mate zijn meegenomen. Of het nu gaat om de teelt van hoogstamfruitbomen, boomteelt of ruilverkaveling en drainage, de aanleg van leidingen op velerlei manieren is in een flink deel van het grondgebied van de gemeente Buren de bodem dieper dan 30 cm geroerd in de loop van de eeuwen.

Inmiddels heeft de heer Jan Breimer archeoloog in opdracht van TCO een analyse gemaakt van het RAAP rapport. Dit wordt 13 oktober in de werkgroep RO besproken en donderdag 15 oktober met de gemeente , de ODR en Raap gedeeld.

 

Spuitzone beleid:
Op verzoek van wethouder Karl Maier heeft hij recent een bezoek gebracht aan TCO om inzicht te krijgen in de teelt en werkwijze van onze sector. In het bijzonder ging de aandacht daarbij uit naar de

spuitvrije zone. Wat in Buren is vertaald naar een teeltvrije zone. Vanuit TCO is duidelijk aangegeven dat er in het beleid onderscheid dient te worden gemaakt tussen opwaarts en neerwaarts gericht spuiten is. Bovendien dient het beleid voor de zonering uit te gaan van de eisen aan de moderne technieken en gewasbeschermingsmiddelen. Vanzelfsprekend dient een aanvaardbaar woon- en leefmilieu te worden gerealiseerd. Onderzoek van Wageningen Universiteit en de recente uitspraak van de Raad van State geven aan dat met een veel kleinere zonering in de boomkwekerij kan worden volstaan zonder dat aanvaardbare woon- en leefmilieu geweld aan te doen.

 

Omgevingswet:
Enkele maanden geleden heeft de werkgroep RO i.o. in de vorm van twee interviews haar bijdrage geleverd aan de voorbereiding op de gemeentelijke Omgevingsvisie. Ook daarbij kwamen zaken aan de orde als de spuit/teeltvrije zone, archeologie, TOV (Teelt Ondersteunende Voorzieningen), groenbemester gedurende een jaar of langer en toekomstige ontwikkelingen en ruimtebehoefte.

Op 7 en 14 september heeft de gemeente Buren een ieder de gelegenheid gegeven zijn en haar zegje te doen over die Omgevingsvisie. Veel boomkwekers hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Onlangs hebben Jan v.d. Bijl en Goos Cardol namens de boomkwekers hun inbreng geleverd in een bijeenkomst van de gemeente Neder-Betuwe over het gemeentelijk Omgevingsbeleid.