Aanvullende Strategische Voorraden, waar ging het ook al weer om?
De Structuurvisie Ondergrond van het Rijk vraagt aan provincies om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) aan te wijzen, zodat er onder alle omstandigheden voldoende drinkwater is, ook als de vraag tot 2040 groeit. Voor Gelderland gaat het om een extra capaciteit van maximaal 45 miljoen m3 drinkwater per jaar.

Verkleining drinkwaterreserveringsgebieden
Zoals je ziet levert ASV tal van mooie scrabble woorden op. In werkelijkheid echter gaat het niet om een ontspannen spelletje met hoge woordwaarden.

Provinciale Statenleden van Gelderland hebben dat gelukkig ook ingezien, mede naar aanleiding van het zevenpunten plan van NFO en TCO.  In breed gedragen moties hebben zij de provincie dan ook opgedragen tempo te maken met het verkleinen van de reserveringsgebieden.In navolging daarvan heeft de provincie een tweetal adviesgroepen geformeerd die zijn uitgenodigd mee te denken over de verkleining van de reserveringsgebieden. In de persoon van Goos Cardol heeft TCO in beide groepen haar inbreng. Inmiddels zijn de eerste 2 vergaderingen van die adviesgroepen geweest. De planning die de provincie hierbij aanhoudt, is 60% verkleining van de reserveringsgebieden die voor ons van belang zijn in drie jaar tijd.

Oeverwalwaterwinning
Het voor de laanboomkwekers voornaamste gebied betreft de strook tussen Ochten en Oosterhout tussen de Waal en de A 15. Hier liggen immers tientallen kwekerijen. Bij afwezigheuid van dikke kleipakketten in de ondergrond betreft het drinkwaterwinning in zogenaamde kwetsbare gebieden.

Vitens en de provincie hebben nog niet veel ervaring met deze vorm van drinkwaterwinning. Mede daarom heeft de provincie besloten een extern bureau in te schakelen. TCO en NFO hebben criteria aangeleverd op basis waarvan de inkrimping met 60% in onze ogen zou moeten plaatsvinden. Daarbij letten we niet alleen op de hydrologische aspecten van grond- en oppervlaktewater, maar zeker ook op de sociaal-economische en financiele weerslag van de reservering voor beide clusters.

In de komende weken gaat de provincie op zoek naar een extern bureau. Het onderzoek zal onder meer ingaan op de vraag of de winning binnen- dan wel buitendijks kan worden gerealiseerd. Ook reeds aanwezige waterbekkens worden in het onderzoek betrokken.

Betuwe-West-Buren en Tielerwaard
In dit deel van het Rivierengebied is sprake van dikke kleipakketten die het drinkwater afschermen voor mogelijke verontreiniging. Om de verkleining van de reservering te kunnen onderbouwen hebben NFO en TCO ook hiervoor criteria aangeleverd.

In de komende weken worden onze criteria en die van andere partijen, waaronder het Waterschap, Vitens en de Provincie gecombineerd om tot een hanteerbare set te komen. Hierbij is TCO nadrukkelijk betrokken.

Naar verwachting heeft de provincie voor de zomer van 2023 een aardig inzicht in de mogelijkheden om tot de eerder genoemde reductie van 60 % te komen.