Op maandag 3 februari 2020 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepland.
In 2020 zijn aftredend:
• Harm Willemsen als DB-lid
• Peter van Boheemen als RvT-lid
Leden mogen tot 1 december 2019 een voordracht en/of eigen aanmelding doen.
Beide hebben zich herkiesbaar gesteld.

Tijdpad
Week 46 2019 De leden worden vier weken (tot 1 december 2019) in de gelegenheid gesteld een tegenkandidaat voor te dragen of zichzelf tegenkandidaat
te stellen bij de Raad van Toezicht.
Week 50 2019 De Raad van Toezicht de kandidaten beoordelen op hun geschiktheid en informeert de kandidaten over haar oordeel.
Week 1 2020 De Raad van Toezicht doet een voordracht.
3 februari 2020 De Raad van Toezicht doet verslag van de aanmeldings- en selectieprocedure op de Algemene Ledenvergadering.