Aan tafel over peilbesluit
Begin 2023 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Neder-Betuwe met een totale oppervlakte van ca 14.500 ha. De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 het nieuwe peilbesluit in werking treedt. Het Waterschap Rivierenland heeft onder andere TCO uitgenodigd deel te nemen aan een externe klankbordgroep over dit nieuwe peilbesluit.

“Neder-Betuwe” is wellicht een wat verwarrende aanduiding, aangezien het niet alleen om de gemeente Neder-Betuwe gaat. Het op te stellen besluit raakt namelijk ook het grondgebied van de gemeenten Buren, Overbetuwe en voor ons minder belangrijk Tiel. Volgens opgave van het Waterschap gaat het in totaal om 1.245 ha boomkwekerij (70% van het totale TCO leden areaal). Neder-Betuwe is 1 van de 13 deelgebieden van het Waterschap.

Definitie
In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Hierbij houdt het Waterschap rekening met de natuur, de landbouw, recreatie, het bedrijfsleven en de inwoners. Iedere 10 jaar wordt een peilbesluit vastgesteld.

Gevolgen voor laanboomteelt
Nog niet duidelijk is of en zo ja, welke gevolgen het nieuw te nemen besluit zal hebben op de laanboomteelt in dit gebied in zijn algemeenheid of op individuele percelen. In de klankbordgroep houdt Evert Peterse namens TCO de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Vooralsnog verwachten we overigens geen spannende veranderingen ten opzichte van huidige peilbesluit.

Maar om dit goed in kaart te brengen willen we graag jullie input.
Heeft er iemand opmerkingen over het gemiddelde peil in een sloot of watergang, dit kan zijn te hoog, te laag, te veel , te weinig.
Dan is het nu tijd om dit te melden, we kunnen deze individuele locaties dan inbrengen en mogelijk kunnen ze hierin een ander peil gaan hanteren.

Meld je problemen, ideeën of feedback via secretariaat@treecentreopheusden.nl

Graag zo specifiek mogelijk huidige situatie en gewenste situatie beschrijven en de exacte locatie vermelden!