De bestaande BBL Opleiding laanboomteelt in Opheusden gaat ook in het schooljaar 2015 – 2016 weer van start. Die toezegging deed AOC Oost directeur Ben Kupers in een overleg tussen het boomkwekerijbedrijfsleven en een aantal Agrarische Opleidingscentra in Opheusden.
Voorwaarde is wel dat voldoende leerlingen zich op MBO niveau 2 en niveau 3 aanmelden voor deze opleiding.

Aanleiding voor het overleg dat door Tree Centre Opheusden en LTO Nederland in samenwerking met de scholingsconsulent boomkwekerij werd georganiseerd zijn de kritische vragen die werden gesteld over de toekomstbestendigheid van dergelijke praktijkgerichte opleidingen. Mede hierdoor deed zich ook de vraag voor of er ruimte blijft voor het aanbieden van deze, door de praktijk zeer gewenste, boomteeltopleiding.

In het overleg werd vooral stil gestaan bij het kunnen voortzetten van deze BBL-opleidingen op middellange termijn. De eisen die het onderwijs zichzelf, uit monde van onder andere de inspectie, stelt aan dergelijke opleidingen is fors toegenomen. Daarnaast staat het leerlingenaantal onder druk. De aanwezige AOC’s, te weten AOC Oost, AOC De Groene Welle, Helicon Opleidingen en het Groenhorst College, spraken uit hierbij een nauwere samenwerking met elkaar, onderwijs en bedrijfsleven, na te streven. Het is wenselijk tot landelijke samenwerking te komen, waarbij de andere AOC’s en het bedrijfsleven, elders in het land, worden betrokken.

De aanmelding voor de Opleiding laanboomteelt Opheusden wordt opengesteld voor geïnteresseerden binnen en buiten de regio Opheusden. De aanmelding kan plaatsvinden bij het secretariaat van Tree Centre Opheusden via secretariaat@treecentreopheusden.nl. Naast de opleiding op MBO niveau 2 en 3 is het voornemen, ook een MBO niveau 4 opleiding voor toekomstige ondernemers of bedrijfsleiders te realiseren. De hierboven genoemde AOC’s nemen hierin het voortouw.