Twee leden van TCO hebben (via werkgroep Onderzoek en Innovatie) afgelopen voorjaar een veris scan van hun perceel laten maken. Deze scan geeft onze leden inzicht in pH, hoogteligging, organische stof, EC, CEC en lutum. Deze scan geeft hele mooie taakkaarten die met een trekker met GPS besturing kunnen worden ingezet voor precisie bekalking en bemesting van het perceel. Het voordeel hiervan is dat je je meststoffen efficiënter en effectiever kan inzetten, wat weer in de kostprijs is terug te vinden.

De ervaring
Hoe hebben onze leden het ervaren? De Boomkwekerij van Kees Sukkel deed van de zomer ervaring op; ‘’Het is voor mij net science fictie die kleurenkaarten. Het is maar een klein apparaat die heen en weer rijdt over je perceel. Het perceel is vlak gelegd en we hebben de bemestingsadvies van onder andere compost en stalmest opgevolgd”. Aan de hand van het resultaat van de veris scan is er op deze hectare op 4 plekken een referentie monsters gestoken. Veel informatie van 1 perceel. Loonbedrijf van der Woerd heeft met de meststrooier precies bemest en vervolgens gele mosterd ingezaaid. Volgend voorjaar worden er jonge boompjes ingeplant. Kees Sukkel “het advies wat er uit kwam bevestigde mijn ervaring waar het perceel wat beter was of wat lager lag. Door deze bewerkingen en precieze bemesting moet het perceel op termijn beter gaan presteren. We gaan het zien.”

Stimuleren van kennis over de bodem

De veris scan was een van de 8 bodemproducten waar onze leden uit konden kiezen. Projecten LTONoord heeft dit project ingediend bij de provincie. Het doel hiervan is om agrarische ondernemers met een andere blik naar hun bodem kijken, waardoor mineralenemissie naar oppervlakte en grondwater wordt beperkt. Deze bodemvoucher werden beschikbaar gesteld door de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland. Projecten LTONoord verzorgt de organisatie er om heen.

Hoe werkt het
De veris scan levert meerdere kleuren scans op die inzicht geven op hoe de pH, hoogteligging, organische stof, EC, CEC en lutum van een perceel is. Uit deze kleurenscans worden taakkaarten opgesteld die GPS van trekker en strooier aan, zodat plaats specifiek de meststof gestrooid kan worden. Dat lijkt een hoge drempel, omdat veel bedrijven nog niet met GPS werken, maar in de regio heeft Loonbedrijf van der Woerd uit Zoelen een GPS gestuurde Tebbe strooier en kan hij daarmee organische mest en compost volgens de taakkaart verdelen. Daarnaast kan hij ook fijne meststoffen op de taakkaart strooien. Door deze stap ligt precisielandbouw binnen handbereik in het gebied Opheusden!

Akkerbouw
Het is een ontwikkeling die voor de boomkwekerij nog aan het begin staat. In andere sectoren zijn er inmiddels al veel percelen gescand. In akkerbouw gaat het vaak om grote percelen, maar dat neemt niet weg dat het voor kleinere percelen niet interessant is. Door de bodem te scannen is het mogelijk om een gelijkmatiger perceel te krijgen met minder groeiverschillen. Of kan op basis van de bodemkaart gekeken worden waar welk soort geplant kan worden. Daarbij is optimalisatie een sleutelwoord. Dat geldt voor zowel groei als het gebruik van meststoffen.
FOTO VAN Kees; GELE MOSTERD zoals deze er op dit moment bij staat. En foto van vlakleggen van het perceel.

Uitvoering Bodemvouchers.
Begin dit jaar konden er bodemvouchers worden aangevraagd bij LTO-Noord onderdeel projecten. Deze vouchers waren erop gericht om innovatieve producten in te zetten ter verbetering van de bodem. Via TCO waren 3 vouchers aangevraagd die voor de leden ter beschikking zijn gesteld. Bij 2 leden, Mabo Boomkwekerijen en Boomkwekerij K. Sukkel zijn deze zomer bodemscans uitgevoerd met de Verus scan. De uitvoering van deze beide projecten was in handen van Compas Agro.

Op beide bedrijven zijn de percelen gescand voordat er een groenbemester is gezaaid. Dat is ook het ideale moment, omdat er na het scannen 5 tot 6 weken overheen gaan voordat het rapport van de scan gereed is. Op basis van het rapport is er een advies gemaakt. Uit dat advies is er een taakkaart gemaakt. Deze taakkaart is door een tractor met GPS en een Strooier die op GPS wordt aangestuurd, het advies plaatsgebonden gestrooid.

Het doel van deze bodemscans is om beter in kaart te brengen waarom op sommige plaatsen op een perceel de groei minder goed is en wat daar de onderliggende oorzaak van is. Met de bodemscan wordt meer inzicht verkregen over de volgende punten: Hoogteligging, pH, Organische stof, Ec, CEC en Lutum. Op basis van deze informatie worden ijkmonsters genomen die ervoor zorgen dat de gemeten waarden worden gekalibreerd. Het rapport dat uit deze scan voorkomt bestaat uit kaarten die verschillen laten zien in kleuren, zoals is te zien op afbeelding 3.

Afbeelding 3: Links organische stof kaart. Rechts lutum kaart

Door deze kaarten op elkaar te leggen kunnen verbanden gezocht worden en kunnen eventueel de problemen van een perceel in kaart gebracht worden. Daarna volgt het advies met de bijbehorende taakkaart. De taakkaart is gekoppeld aan GPS coördinaten. De taakkaart stuurt de GPS van tractor en strooier aan, zodat plaatsspecifiek de meststof gestrooid kan worden. Dat lijkt een hoge drempel, omdat veel bedrijven nog niet met GPS werken, maar in de regio heeft Loonbedrijf van der Woerd uit Zoelen een GPS gestuurde Tebbe strooier en kan hij daarmee organische mest en compost volgens de taakkaart verdelen. Daarnaast kan hij ook fijne meststoffen op de taakkaart strooien. Door deze stap ligt precisielandbouw binnen handbereik in het gebied Opheusden.

Het is een ontwikkeling die voor de boomkwekerij nog aan het begin staat. In andere sectoren zijn er inmiddels al veel percelen gescand. In akkerbouw gaat het vaak om grote percelen, maar dat neemt niet weg dat het voor kleinere percelen niet interessant is. Door de bodem te scannen is het mogelijk om een gelijkmatiger perceel te krijgen met minder groeiverschillen. Of kan op basis van de bodemkaart gekeken worden waar welk soort geplant kan worden. Daarbij is optimalisatie een sleutelwoord. Dat geldt voor zowel groei als het gebruik van meststoffen.

Mochten naar aanleiding van bodemscans vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Simon van Houwelingen. 06-45178757