Dinsdagavond 12 mei heeft de Raad van Toezicht overlegd met DB-voorzitter Goos Cardol. Dit keer in de vorm van een videobespreking.
Allereerst is stilgestaan bij de effecten van de pandemie voor de TCO-leden en het overleg daarover met verschillende overheden en andere belangenorganisaties zoals LTO en Anthos. Inmiddels is duidelijk, dat bij de TCO-leden met name zorgen leveren over de openstaande vorderingen en de afzet in het komende tijd. Waar mogelijk zal het DB hiervoor opkomen.

De vergunningverlening voor het Laanboomhuis nadert haar afronding. Hierdoor kan mogelijk in juli met de bouw worden begonnen. De Raad van Toezicht steunt het DB-standpunt om hiermede door te gaan, mede omdat de dekking goed geborgd is. De haalbaarheid van een bedrijfsverzamelgebouw zal de komende maanden nog eens goed bekeken worden.

De realisatie van het Laanboomhuis (en mogelijk het Bedrijfsverzamelgebouw) is voor het DB een reden om de bestuursstructuur van TCO tegen het licht te houden. De Raad van Toezicht steunt het idee van een holding, waardoor het DB alle touwtjes in houden houdt en geen meerder besturen nodig zijn.

In de laatste ALV (3 februari j.l.) is medegedeeld, dat de Werkgroep Belangenbehartiging teveel op haar bordje heeft. De Raad van Toezicht steunt het DB-voorstel om het onderdeel Ruimtelijke Ordening af te zonderen en daarvoor een nieuwe werkgroep in te stellen. Op Ruimtelijke Ordening is namelijk veel gaande en de invoering van de Omgevingswet zal dit doen toenemen. Het voorstel voor een Werkgroep Ruimtelijke Ordening wordt nu verder uitgewerkt. In de eerstvolgende ALV kan daarover besloten worden. Jan van der Bijl uit Lienden is bereid gevonden om als voorzitter op te treden van de RO-Werkgroep in oprichting.

Op korte termijn wordt gestart met het werven van een voorzitter voor een afgeslankte Werkgroep Belangenbehartiging. Hiervoor zal een oproep onder de leden plaats vinden. Daarbij vindt ook een oproep plaats voor een derde lid van de Raad van Toezicht die afkomstig is uit de sector.

Peter van Boheemen
Voorzitter Raad van toezicht