D.V. Maandag 5 februari 2024 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TCO plaats.

Via dit bericht informeren we je over de Raad van Toezicht leden en bestuursleden van het Dagelijks Bestuur die in 2024 aftredend en/of herkiesbaar zijn en de voordrachten van de RvT.

In 2024 zijn aftredend en herkiesbaar
RvT        Dirk Jager (portefeuille Belangenbehartiging/Ruimtelijk Ontwikkeling)
DB          Goos Cardol (voorzitter)

In 2024 is aftredend en niet herkiesbaar
RvT        Gerrit Vlastuin (portefeuillehouder Promotie en Handel)
DB          Harm Willemsen (portefeuille Promotie en Handel)

Gerrit Vlastuin heeft zijn derde termijn er bijna opzitten. Daarom aftredend en om statutaire reden niet herkiesbaar. Ben je zelf geïnteresseerd in deze toezichthoudende en adviserende functie of ken je iemand die hier belangstelling voor heeft? En heb je affiniteit met het bedrijfsleven? Draag dan binnen 3 weken een kandidaat of jezelf voor bij de Raad van Toezicht via secretariaat@treecentreopheusden.nl

Harm Willemsen heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een derde termijn, daarmee is hij aftredend. Het bestuur vindt het jammer, maar respecteert zijn keus.
Heb je zelf interesse in deze bestuurdersrol? Of ken je iemand die hier belangstelling voor heeft? Draag dan binnen 3 weken een kandidaat of jezelf voor bij de Raad van Toezicht via secretariaat@treecentreopheusden.nl
Als je nadere informatie wenst over deze bestuurders rol, neem dan contact op met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Goos Cardol (06-38 11 46 64 of via voorzitter@treecentreopheusden.nl)

Voordrachten 2024
RvT        Mathieu Gremmen (voozitter/verenigingzaken) 

Vorig jaar is de wervingsprocedure gestart voor de vacature van voorzitter Raad van Toezicht, er is geen kandidaat aangedragen.
De Raad van Toezicht is blij te melden een kandidaat geregistreerd te hebben voor deze vacature in de persoon van de heer Mathieu Gremmen.

Wie is Mathieu Gremmen?
De fruitteler uit het Gelderse Horssen staat bekend als kundig en betrokken bestuurder. In 1991 werd Mathieu Gremmen (68) lid van het algemeen bestuur van Polderdistrict Groot Maas en Waal, in 1995 werd hij heemraad. Hij is per 1 juni jl. gestopt met het bestuurswerk bij het waterschap Rivierenland.  Met oog voor de agrarische belangen had hij ook goed contact met LTO.

Bezwaar tegen deze voordracht? Dan krijg je een maand de gelegenheid tot het indienen van een zwaarwegend en onderbouwd bezwaar.

Het Dagelijks Bestuur wil uitbreiden met 2 bestuursleden
-De Tuin is inmiddels een groot onderdeel geworden van het geheel en behoort daarmee tot het visitekaartje van de vereniging! Daarbij is het ontwikkeld tot een demo- en leertuin, met dank aan de inzet van de sub tuinwerkgroep leden.
Omdat de tuin een prominente plek heeft binnen TCO is besloten deze subwerkgroep als zelfstandige werkgroep te laten fungeren. Tijdens de ALV in 2024 zal dit officieel voorgelegd worden.
Izak Mauritz die nu al de subwerkgroep Tuin voorzit, wordt voorgedragen als bestuurder van het Dagelijks Bestuur en als voorzitter van de werkgroep Tuin.

-Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen TCO op het gebied van scholing. De subwerkgroep scholing heeft zich mede hard gemaakt voor het tot stand komen van de TCO Boomteeltopleidingen.
Gezien het belang van scholing en de opleidingen is besloten deze subwerkgroep te integreren als zelfstandige werkgroep van TCO.
Jan Dekker die nu al de subwerkgroep als voorzitter leidt, zal voorgedragen worden als DB lid.

Leden krijgen drie weken de gelegenheid een kandidaat voor te dragen of zichzelf kandidaat te stellen voor bovengenoemde DB-vacatures via secretariaat@treecentreopheusden.nl