Haalbaarheid van Drones in de Boomkwekerij

Nieuws

In opdracht van Tree Centre Opheusden, Mabo Boomkwekerijen en DAMCON is er door 2 afstudeerders aan de  HAS green academy een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de inzet van drones in de boomkwekerij. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de toepasbaarheid van drones in opgaande houtige gewassen voor het eenvoudiger en nauwkeuriger uitvoeren van scouting en teeltmaatregelen. Om tot dit inzicht te komen is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Op welke manier is de inzet van drones in de boomkwekerij haalbaar?’

Om de hoofdvraag te beantwoorden, is tijdens dit onderzoek een combinatie van desk- en fieldresearch gebruikt, evenals verschillende analyses. Diverse literatuurbronnen zijn geraadpleegd en er hebben verschillende interviews plaatsgevonden met professionals die relevant zijn voor het onderzoek.

In de agrarische sector is het gebruik van drones een toenemende trend. Drones maken het mogelijk om nauwkeurige data van verschillende gewassen te verkrijgen en verschillende teeltmaatregelen uit te voeren. Binnen de boomkwekerijsector kunnen enkele van deze technieken worden overgenomen. Recentelijk is er getest met het gebruik van drones voor het meten en monitoren van stamdikte en de groei van bomen.

Een belangrijke belemmering voor de implementatie van in de agrarische sector is de complexe wet- en regelgeving. Drones vallen onder verschillende categorieën en vereisen specifieke certificeringen, vergunningen en ontheffingen, afhankelijk van de vluchteigenschappen, de soort toepassing en type drone.

Daarnaast is het volgens Europese richtlijnen in het algemeen verboden om vanuit de lucht te spuiten. Echter is het wel toegestaan gebruik te maken van spuitdrones, mits er een ontheffing is verkregen op de Europese richtlijnen, onder de voorwaarde dat bespuitingen alleen plaatsvinden op percelen die ontoegankelijk zijn voor rijdende spuitmachines. Verder is spuiten met een drone in Amerika en Azië wel toegestaan zonder strikte voorwaarden.

In Nederland zal het huidige verbod worden heroverwogen wanneer er sterke ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking tot techniek en wetenschap die duidelijke voordelen aantonen in de vorm van minder ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid en milieuaantasting in vergelijking tot de huidige spuittechniek. Als deze ontwikkelingen zich voordoen, kunnen de Sustainable Development Goals ook positief worden beïnvloed op zowel sociale- als milieuaspecten.

Kijkende naar de financiële haalbaarheid, zullen de resultaten op besparingen in de beginperiode relatief klein zijn, rekening houdend met het feit dat het gebruik van drones op het bedrijf bij aanvang veel extra inzet, scholing, expertise en onverwachte kosten met zich meebrengt. Naarmate de ervaring toeneemt, zullen deze inspanningen naar verwachting leiden tot verdere kostenbesparingen en een verbeterde opbrengst.

Uiteindelijk blijkt uit het onderzoek dat de meeste potentie voor het gebruik van drones in de boomkwekerij ligt bij het scouten met drones om nauwkeurige data te verzamelen.  Wanneer de technieken voor het scouten in de gewassen van de boomkwekerij, ondanks de kleine omvang de sector, verder worden geïnnoveerd, is het mogelijk om van generieke bespuitingen over te schakelen naar bespuitingen die plant specifiek zijn afgestemd. Zodra de wet- en regelgeving in de toekomst het spuiten met drones toestaat, biedt dit grote mogelijkheden, zoals arbeids- en tijdbesparing, verbeterde gewasmonitoring en gerichtere, efficiëntere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Mocht je interesse hebben in het complete rapport van dit onderzoek neem dan even contact op met Bjorn@treecentreopheusden.nl