De Betuwse Watertafel (BWT) is officieel najaar 2022 van start gegaan om advies uit te brengen over het toekomstige watersysteem. Daarbij wordt gekeken naar zowel het grond- als het oppervlakte water. Simpel gezegd willen we daarmee bereiken dat er voldoende water beschikbaar is en blijft voor de teelt van laanbomen en fruit ook bij extreme droogte als er veel vraag is naar water.

Het hoeft geen verbazing te wekken dat de tafel ook kijkt naar het tempo van de verkleining van de drinkwaterreserveringsgebieden. De provincie heeft in haar schrijven aan de statenleden aangegeven de ambitie te hebben in 3 jaar tijd de voor ons relevante reserveringsgebieden met 60% te verkleinen.

Naast TCO  zijn daarin de NFO en LTO Noord vertegenwoordigd. Tesamen met de zogenaamde waterpartijen – de provincie, het Waterschap, Vitens en Rijkswaterstaat – vormen zij dit overlegplatform.

In de beleidsgroep die wordt voorgezeten door gedeputeerde Peter van ‘t Hoog heeft Henk Mauritz zitting namens TCO. De werkgroep wordt voorgezeten door Goos Cardol.

Aan tafel, maar traag op gang
We hebben een wat moeizame start gehad, deels omdat de deelnemers aan de watertafel het doel van het overleg niet scherp hadden, deels omdat het voor met name de agrarische sectoren geen alledaagse kost was en we over onvoldoende deskundigheid beschikten.

Professionele kennis
Per 1 december jl. is daarom mede op aandringen van TCO een externe deskundige aangetrokken om de BWT, maar in het bijzonder de kapitaalsintensieve sectoren (fruit en laanbomen), te adviseren over dat toekomstige watersysteem, genaamd Twan Tiebosch. Conform afspraak neemt de provincie de kosten voor haar rekening.

Tijdens door TCO en NFO georganiseerde bedrijfsbezoeken in december heeft dhr. Tiebosch nader kennis gemaakt met het belang en het gebruik van water voor de laanboomteelt en de fruitteelt.

Aanstaande adviezen
In de loop van februari en maart komt dhr Tiebosch met zijn aanbevelingen aan de BWT.

Indien deze aanbevelingen worden overgenomen kan de BWT vervolgens advies uitbrengen aan bijvoorbeeld de provincie, het Waterschap of Vitens. Maar het is uiteraard ook denkbaar dat er aandachts- of verbeterpunten voor de teelt worden aangedragen.

Uitvoeringsprogramma
Namens TCO zetten we er op in dat er in aansluiting op deze adviezen een uitvoeringprogramma wordt opgesteld in opdracht van de BWT, waarin de vertaling naar de praktijk verder dient te worden ingevuld. Met aandacht voor voldoende ruimte (en water!) voor de ontwikkelingen van de laanboomteelt.